top of page

GLAS NORDIC A/S 

Head Office

Store Kannikestræde 18, 1. th

1769 Copenhagen

Denmark

VAT No.: DK 38758063

Finance & Invoicing

Invoice@glasnordic.com

About us
General Conditions

General Conditions of sales and delivery 

§1. Anvendelse
Nedenstående almindelige salgs– og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem køber og sælger.
§2. Aftalegrundlag
Tilbud er gældende i 8 dage fra afsendelse af dette. Alle tilbud og ordrebekræftelser er afgivet med sædvanlig forbehold for produktions tid og Glas Nordic’s endelige bekræftelse på levering. Hvis Glas Nordic’s ordrebekræftelse i sine vilkår afviger fra kundens betingelser, skal kunden gøre skriftlig indsigelse inden 8 dage fra afsendelse af ordrebekræftelsen, såfremt kunden ikke ønsker at gennemføre ordrerne på de i ordrebekræftelsen anførte vilkår. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal i givet fald være ubrugte, mangelfrie og i original emballage. Specialproducerede og specialbestilte varer tages ikke retur.
§3. Levering
Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket Ex Works (ab fabrik). Ved aftale om levering på en af køber anvist plads, sker levering så nær brugsstedet, som bil efter chaufførs skøn risikofrit kan køre, og køber skal stille fornødent mandskab og lossegrej
til rådighed til hjælp med aflæsning.
§4. Leveringstid. Sælgers forsinkelse

Det i ordrebekræftelsen anførte leverings tidspunkt er omtrentlig. Medmindre Glas Nordic skriftligt har ydet garanti for levering til et bestemt tidspunkt, påtager Glas Nordic sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser. Finder Glas Nordic, at der ikke kan leveres i rette tid, eller må forsinkelse fra Glas Nordic’s side anses for sandsynlig, skal Glas Nordic uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnet at kunne finde sted.
Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til §9 udgør en ansvarsfrihedegrund, eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
§5. Købers forsinkelse
Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Glas Nordic skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnet at kunne finde sted. Undlader køberen at modtage varerne på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af
levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.
Glas Nordic skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal Glas Nordic forsikre varerne for køberens regning.
§6. Betaling
Betaling eller garanti for denne skal ske i henhold til ordrebekræftelse, eller hvis en sådan ikke foreligger, kontant ved levering af varerne. Betaling skal ske i Danmark efter Glas Nordic A/S’ nærmere angivelse med mindre anden meddelelse gives. Ved for sen betaling beregnes 2% rente for hver påbegyndt måned af sælgers til enhver tid forfaldne tilgodehavende.
§7. Mangler
Medmindre der er afgivet særlig garanti, gælder følgende regler:
Køber må straks ved modtagelsen – og inden forandring eller forarbejdning af nogen som helst art sker – gennemgå de leverede varer og skriftligt meddele Glas Nordic eventuelle mangler. Glas Nordic forpligter sig til at foretage om levering eller kreditere de mangelfulde varer mod returnering eller at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen. Glas Nordic påtager sig ikke erstatningspligt for mangler. Glas Nordic er udelukkende ansvarlig for fejl og mangler, som varerne bevisligt var behæftet med ved leveringen. Fejl og mangler som skyldes, at varerne ikke er blevet behandlet forskriftsmæssig, er Glas Nordic uvedkommende.
Glas Nordic er uden ansvar for, om varerne er blevet korrekt monteret eller benyttet og er uden ansvar for, om den bygning eller konstruktion, varerne monteres i, er egnet til formålet. Glas Nordic påtager sig ikke uden særskilt aftale herom ansvar for rådgivning om varernes montering eller brug.

§8. Ejendomsforbehold

Glas Nordic beholder ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket. Så længe fuld betaling ikke er sket, må kunden ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, der ej heller må flyttes uden for pågældende leveringsland.
§9. Mangler
Medmindre der er afgivet særlig garanti, gælder følgende regler:
Køber må straks ved modtagelsen – og inden forandring eller forarbejdning af nogen som helst art sker – gennemgå de leverede varer og skriftligt meddele Glas Nordic eventuelle mangler. Glas Nordic forpligter sig til at foretage om levering eller kreditere de mangelfulde varer mod returnering eller at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen. Glas Nordic påtager sig ikke erstatningspligt for mangler. Glas Nordic er udelukkende ansvarlig for fejl og mangler, som varerne bevisligt var behæftet med ved leveringen. Fejl og mangler som skyldes, at varerne ikke er blevet behandlet forskriftsmæssig, er Glas Nordic uvedkommende.
Glas Nordic er uden ansvar for, om varerne er blevet korrekt monteret eller benyttet og er uden ansvar for, om den bygning eller konstruktion, varerne monteres i, er egnet til formålet. Glas Nordic påtager sig ikke uden særskilt aftale herom ansvar for rådgivning om varernes montering eller brug.
§10. Produktansvar
For personskade og for skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed, er Glas Nordic ansvarlig efter lov om produktansvar. For anden tingskade er Glas Nordic kun ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Glas Nordic.
I intet tilfælde er Glas Nordic ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske følgeskader. I den udstrækning, Glas Nordic måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen, som har videresolgt produktet, forpligtet til at holde Glas Nordic skadesløs i samme omfang, som Glas Nordic’s ansvar er begrænset efter disse salgs– og leveringsbetingelser. Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køber på grund af en produktskade, skal køber straks underrette Glas Nordic herom.
§11. Ansvarsfrihed (force majeure)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militær indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedegrund, som nævnt i dette punkt, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen
og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, Glas Nordic pådrager sig for at sikre og beskytte varerne. Uanset hvad der iøvrigt følger af disse almindelige salgs– og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve
aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i dette punkt.
§12. Tvister. Lovvalg
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved Glas Nordic’s værneting i Danmark og efter dansk ret.

§1. Application
Unless otherwise agreed in writing between the buyer and the seller, all supplies of goods and services are to take place on the basis of the below general conditions of sale and delivery.
§2. Basis of agreement
Any offer submitted by the seller shall be open for acceptance for 8 days following the issue date of such offer. All offers and order confirmations are submitted without prejudice to production lead time and Glas Nordic’s final confirmation on delivery.
If the conditions in Glas Nordic’s order confirmation differ from the customer’s conditions, the customer shall object in writing within 8 days from issue of the order confirmation, if the customer does not wish to carry through the order pursuant to the conditions stated in the order confirmation. Goods are only accepted for return according to prior agreement. If occasion should arise, the goods shall be returned unused, non-defective and in original packaging. Custom-made or specifically ordered goods are not accepted for return.
§3. Delivery
The agreed delivery clauses are to be construed as stipulated in the Incoterms in force by the conclusion of the agreement. If no particular agreement is reached concerning such a delivery clause, delivery shall be considered “Ex Works”. In case the parties have agreed on delivery at a place pointed out by the buyer, delivery takes place as close to the place of use as a car safely is able to drive at the driver’s estimate, and the buyer shall make available the necessary personnel and unloading equipment to help with the unloading.
§4. Time of delivery. Seller’s late performance
The time of delivery specified in the order confirmation is approximate. Unless Glas Nordic has provided a guarantee in writing for delivery at a specific time, Glas Nordic undertakes no liability to pay damages for late performance. In the event that Glas Nordic finds that delivery on time is not possible or in the event that late delivery on the part of Glas Nordic is likely, Glas Nordic shall notify the buyer hereof in writing without undue delay and simultaneously state the reason for the late performance and, if possible, the time when delivery is expected to take place. In the event that late delivery is due to any circumstances which constitute force majeure, cf. cl. 9, or due to buyer’s actions or failure, the time of delivery is lengthened to the extent that it is estimated reasonable in the circumstances. The time of delivery is to be lengthened, even though the reason for the late performance occurs
after the termination of the originally agreed time of delivery.

§5. Buyer’s late performance
In the event that the buyer does not wish to receive the goods at the agreed day, or if late performance on behalf of the buyer is likely to occur, the buyer shall notify Glas Nordic hereof in writing without undue delay and simultaneously state the reason for the late performance and, if possible, the time when delivery is expected to take place.
In the event that the buyer fails to receive the goods on the agreed day, the buyer is nevertheless obliged to pay any amount conditional on delivery as if delivery of the goods in question has taken place. Glas Nordic shall ensure that the goods are stored at the buyer’s expense and risk. At the buyer’s request, Glas Nordic shall insure the goods at the buyer’s expense.
§6. Terms of payment
Payment or guarantee of payment shall be made pursuant to the order confirmation, or in case no order confirmation exists, cash on delivery. Payment shall be made in Denmark pursuant to Glas Nordic A/S’s statement unless otherwise agreed. In case the buyer does not effect payment in due time, Glas Nordic shall be entitled to demand an
addition of interest of 2 % per month or fraction of a month of the seller’s outstanding amounts at any time.
§7. Defects
Unless a special guarantee has been granted, the below mentioned rules apply:
Upon receipt the buyer shall immediately – and before and change or processing of any kind takes place – go through the delivered goods and in writing notify Glas Nordic of any defects. Glas Nordic shall deliver goods in replacement or credit the defective goods against return or proportionate reduction in the purchase price. Glas Nordic does not undertake any liability for payment of damages for defects. Glas Nordic is only liable for defects when the goods provably were defective at the delivery. Defects on account of the fact that the goods have not been treated as prescribed are of no concern to Glas Nordic. Glas Nordic is not liable for correct fitting or use and is not liable for whether the building or construction in which the goods are fitted is appropriate for the purpose. Without any specific agreement on this, Glas Nordicdoes not undertake any liability for advisory services on the fitting or use of the goods.

§8. Retention of title

The Parties agree that title to the goods sold shall remain with the Seller until the entire purchase sum has been paid and, until then, the Buyer is therefore not entitled to sell, mortgage, lease, lend, give away, store or otherwise similarly dispose of the goods.

§9. Product liability
Pursuant to the Danish Law of Product Liability, Glas Nordic is liable for personal injury or for damage to goods, which for its character usually are intended for non-commercial use and mainly used accordingly by the claimant. Glas Nordic is only liable for other damages to goods if the damages are due to defects or negligence on behalf of Glas Nordic. The seller shall not be liable for any operating losses, loss of earning or any other economic consequential damages. To the extent that Glas Nordic may be ordered towards a third party, the buyer, who has resold the goods, shall be obliged to indemnify the seller to the same extent as the seller’s liability is limited according to these general conditions of sale and delivery. If a third party advances a claim against the buyer in respect of product liability, the buyer shall immediately inform the seller hereof.

§10. Exemption from liability (force majeure)
The following circumstances imply exemption from liability if they impede the performance of the agreement or makes performance unreasonably burdensome:
Industrial dispute or any other circumstances which are beyond the control of the parties, such as fire, war, mobilisation or calling in for military service of a similar extent, requisition, seizure, exchange controls, riots or disturbances, shortage of means of transportation, ordinary scarcity of goods, restrictions of motive power and defects in or late
performance with deliveries from sub-suppliers. The above circumstances only lead to exemption from liability if their influence on the fulfilment of this agreement could not be anticipated when the agreement was entered into. The party who wishes to claim any reason for exemption from liability shall without delay inform the party of the
origin and termination of this reason. In the event of force majeure with the buyer, the buyer shall cover the expenses which Glas Nordic incurs in order to secure and protect the goods. Regardless of what follows from these general conditions of sales and delivery, any party is entitled to terminate the agreement by notifying the other party in writing, if the fulfilment of the agreement is prevented for more than 6 months due to one of the above events.
§11. Displutes. Law applicable
Disputes in connection with this agreement shall be brought before Glas Nordic’s local court in Denmark and settled in accordance with Danish Law.

bottom of page